lUDSCraiDKUiDIUBF.

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN

HEDERLAHDSCHE BOTANISCHE ÏEREENIGING

OHÖER RSDACTIE VAN

Dr. M. W. Böyerinok, Dr. J. W. Moll, Dr. Ed. Verschaffelt, Dr. Hugo de Vries, Dr. Th. Weevers en Dr. F. A. F. C. Went.

M. DE WAAL. - 1914, QEONINGEN.

[D[IANDSC» KRHUIDIG KM.

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN

NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREEN1GIN6

ONDER EEDACTIE VAN

Dr, M. W. Beyerinck, Dr. J. W. Moll, Dr. Ed. Verschaffelt, Dr. Hugo de Vries/Dr. Th. Weevers en Dr. F. A. F. C. Went.

M, DE WAAL. - 1914. GRONINGEN.

INHOUD.

Biz.

Staat der Vereeniging op 1 Januari 1915 1

Verslag van den eersten secretaris over den toestand der Vereeni- ging op 1 Januari 1915 12

Verslagen der Permanente Commissies 13

Rekening en verantwoording van den Penningmeester 1914 . . . 23

Vergadering van Zaterdag 7 Juni 1914 te Haarlem in Café Brink- man, Groote Markt . . . . , 32

Vergadering van Zaterdag 21 November 1914 in het Universiteits- gebouw te Amsterdam 34

Vergadering van Zaterdag 27 Februari 1915 in het Botanisch Laboratorium te Utrecht 41

Rede van den heer F. A. F. C. Went gehouden in de vergadering van 21 November 1914 te Amsterdam 46

Vergadering, uitgeschreven door de Commissie voor het floristisch onderzoek van Nederland, op Dinsdag 6 April om half 2 in het Café-Restaurant ,, Parkzicht" te Amsterdam 55

Mededeeling van den heer B. H. Danser op de vergadering van 6 April 1915 57

Aanwinsten van de Nederl. Flora in 1914 door A. W. Kloos Jr. 65

CM

!

.;;2\V VORK i

(

Ncdcrlandsche Botanische Verecniging

(opgericht 15 Augustus 1845).

STAAT DER VEREENIGING OP 1 Januari 1915.

BESTUUR.

Dr. J. C. Schoute. Voorzitter (aftr. 1919).

H. Heukels, Ondervoorzitter (aftr. 1917).

Prof. Dr. A. Pulle, Iste Secretaris (aftr. 1918).

Mej. Dr. Joh. Westerdijk, 2de Secretaresse (aftr. 1916).

Dr. Th. Weevers, Penningmeester (aftr. 1915).

PERMANENTE COMMISSIES.

CURATORIUM VAN HET KOK ANKERSMIT-FONDS.

Dr. J. W. C. Goethart, Leiden, Voorzitter (aftr. 1916). Prof. Dr. H. P. Wijsman, Huis ter Heide, Utrecht,

Secretaris (aftr. 1919). J. T. Cremer, Santpoort (aftr. 1916). P. Smidt van Gelder, Bennebroek (aftr. 1917). D. Lako, Zwolle (aftr. 1917). Prof. Dr. J. W. Moll, Groningen (aftr. 1918). Jhr. Dr. L. H. Quarles van UfFord, Utrecht (aftr. 1918). Lp Dr. L. Vuyck, Diepenveen (aftr. 1919).

De Penningm. der N.B.V. (Dr. Th. Weevers, aftr. 1915). De Voorzitter der N.B.V. (Dr. J. C. Schoute, aftr. 1919). Nederl. Kruidk. Archief. 1914. 1

C57.

2

COMMISSIE VAN REDACTIE.

Prof. Dr. F. A. F. C. Went, Voorzitter (aftr. 1916). Prof. Dr. J. W. Moll, Secretaris (aftr. 1918).

Prof. Dr. M. W. Beyerinck (aftr. 1917).

Prof. Dr. Ed. Verschaffelt (aftr, 1919).

Prof. Dr. Hugo de Vries (aftr. 1920).

De Penningm. der N.B.V. (Dr. Th. Weevers, aftr. 1915).

COMMISSIE VOOR HET FLORISTISCH ONDERZOEK VAN NEDERLAND.

Dr. L. Vuyck, Voorzitter (aftr. 1919)

Prof. Dr. A. Puile, Secretaris (aftr. 1916)

P. Jansen (aftr. 1918)

H. Heukels (aftr. 1920)

D. Lako (aftr. 1917)

COMMISSIE VOOR DE FLORA VAN DE NEDERLANDSCHE KOLONIËN.

(ingesteld voor den tijd van 5 jaren krachtens besluit der algemeene ledenvergadering van 1 Juni 1912).

C. A. Backer, Buitenzorg. Dr. I. Boldingh, Buitenzorg. Dr. J. Dekker, Haarlem. Dr. H. Hallier, Leiden. Prof. Dr. A. Puile, Utrecht. Dr. }. J. Smith, Buitenzorg,

COMMISSIE VOOR DE BIBLIOTHEEK EN HET HERBARIUM.

Dr. J. C. Schoute, Voorzitter (aftr. 1918). H. R. Hoogenraad, Secretaris (aftr. 1916). F. K. van Iterson (aftr. 1917).

1

COMMISSIE VOOR HET BOTANISCH STATION.

Dr. L. Vuyck, Voorzitter (aftr. 1917).

Mej. Dr. Joh. Westerdijk, Secretaresse (aftr. 1916). Dr. J. W. C. Goethart (aftr. 1918).

RAAD VAN DIRECTEUREN VAN HET FONDS DER VEREENIGING.

A. Ed, Dinger (1909), Rotterdam.

Mevr. Dr, A. Weber^ van Bosse (1910), Eerbeek.

BUITENGEWONE LEDEN.

Mr. W. H. de Beaufort (1889). den Treek. Leusden;

's winters 's Gravenhage. Oranjestraat 11. Mr. H. ƒ. H. Baron van Boetzelaar van Oosterhout

(1889). Soesterberg. J. T. Cremer (1889), Duin en Kruidberg, Santpoort. E. 'G. Duijvis Fzn. (1910), Koog aan de Zaan.

CORRESPONDEERENDE LEDEN.

Od. Beccari (1912). Florence.

Dr. A. Cogniaux (1912). Genappe (België).

Geh. Reg. R. Dr. H. Conwentz (1904). Berlin-Schöneberg.

Geh. Ob. Reg. R. Prof. Dr. A. Engler (1912), Dahlem

bei Berlin. Dr. }. Mac Leod (1889). Gent. Dr. J. Massart (1912). Brussel. Sir David Prain (1912). Kew.

GEWONE LEDEN*).

J. L. Addens (1912), Bellingwolde (Gr.). Mej. M. F. A. Affourtit (1911), Leiden, Zoeterwoudsche Singel 10.

* De Istc secretaris verzoekt de leden beleefd bij adresver- andering hem daarvan kennis te geven.

1*

C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh (1912), Buitenzorg, Java.

U. P. van Ameijden (1912), Utrecht, van Alphenstraat 9.

Mej. Dr. }. E. van Amstel (1911), Delft, Hugo de Groot- straat 58.

Dr. A. d'Angremond (1913), Klaten, Java.

Dr. Pedro Arens (1912), Malang, Java.

Dr. W. H. Arisz (1909), Utrecht, Emmalaan 25.

Dr. C. J. Baart de la Faille (1904), Arnhem, Steynstraat 27.

C. A. Backer (1900), Buitenzorg, Java. L. W. H. Backhuys (1913), Rolduc.

Mej. C. E. Bastert (1913). Utrecht, Nieuwe Gracht 57.

Dr. M. W. Beijerinck (1909), Delft, Laan.

Dr. Ch. Bernard (1911), Buitenzorg, Java.

L. H. van Berk (1912), Zeist, Ie Dorpsstraat 13.

Mej. F. M. Beucker Andreae (1912), 'sGravenhage, Laan

Copes van Cattenburch 20. Dr. J. van Beusekom (1904), Almelo, Grootestraat 137.

D. Bierhaalder (1894), Baarn.

Dr. A. H. Blaauw (1904), Haarlem, Leidsche vaart 226.

Dr. H. W. de Boer (1913), Amersfoort.

R. de Boer (1910), Groningen, Jozef Israëlsstraat 48a.

Dr. L Boldingh (1903), Buitenzorg, Java.

Mevr. C. M. Boldingh- Verment (1909), Buitenzorg, Java.

D. Bolten (1899), Bergen op Zoom, Potterstraat 76.

Dr. J. H. Bonnema (1911), Groningen, Herman Col-

leniusstraat 9. Dr. S. E. Boorsma (1911), Weltevreden, Java. Dr. W. G. Boorsma (1911), Buitenzorg, Java. Dr. W. M. P. Borst Pauwels (1903), Haarlem, Ged.

Oude Gracht 35. J. Botke (1906), Groningen, Wassenberghstraat 10. Mejuffrouw H. Bouwens (1912), Nijmegen, Sloetstraat 3. P. van Boxtel (1912), Katwijk, WillebrorduscoUege. Dr. J. van Breda de Haan (1889), Buitenzorg, Java.

Dr. P. J. van Breemen (1902), Willemstad, Cura(;ao, adres in Nederland 's Gravenhage, Adelheidstraat 5.

Dr. C. E. B. Bremekamp (1909), Utrecht, Brigittestraat 4.

Mejuffrouw W. M. C. Bremer (1909), Rotterdam, 's Gra- vendijkwal 105a. ^

Mejuffrouw J. S. de Bruyn (1913), Breukelen.

F. F. Bruyning Jr. (1907), Wageningen.

Dr. P. G. Buekers (1913). Velp (Gld.).

Dr. P. van der Burg (1901), Hardinxveld.

Dr. H. Burger (1894), Groningen, Werfstraat 8.

Dr. Joh. H. van Burkom (1903), 's Gravenhage, Adel- heidstraat 227.

Dr. L. P. de Bussy (1911), Medan, Sumatra.

Dr. H. J. Calkoen (1878), Haarlem, Leidsche vaart 86.

Mejuffrouw M. P. Cleveringa (1912), Groningen, Visch- markt N.Z. 39a.

C, P. Cohen Stuart (1909), Zeist, Boschlaan 20.

Mej. C. Cool (1910), Haarlem, Kleverparkweg 81.

Mej. J. H. Cool (1914), Utrecht, Willem Barentzstraat 53 (vac. Schiedam, Nieuwe Haven).

Dr. J. C. Costerus (1875), Hilversum, Hooge Naarderweg 59.

Dr. P. J. S. Cramer (1904), Buitenzorg, Java.

Joh. van Dam (1914), Oude Pekela.

Dr. K. W. Dammerman (1907), Buitenzorg, Java.

B. H. Danser (1912), Amsterdam, 2e Van Swindenstraat 8 (vac. Rotterdam, Jericholaan 10a).

Jonkvr. M. F. W. A, van Dedem van Driesberg (1913), Utrecht, Maliebaan 115bis.

A. B. van Deinse (1909), Rotterdam, Kruiskade 146a.

Dr. J. Dekker (1911), Haarlem, Koloniaal Instituut.

Dr. W. M. Docters van Leeuwen (1900), Bandoeng, Java, Lengkongweg.

Mej. Dr. L. C. Doyer (1907), Utrecht, Oorsprongpark 6.

Dr. P. van der Eist (1904), Buitenzorg, Java.

Joh. A. Ezendam (1914), Wageningen, Lawiksche allee.

Dr. F. C. von Faber (1911), Buitenzorg, Java.

P. J. van der Feen (1913), Utrecht, Drift 10.

J. P. de Gaay Fortman (1912), Amsterdam, Oosterpark 85.

Dr. A. J. M, Garjeanne (1899), Venlo, Nieuwstraat 16.

Dr. }. M. Geerts (1906), Pasoeroean, Java.

Mej. M. de Gelder (1913), Utrecht, Gerard Doustraat 9.

Dr. E. Giltay (1880), Wageningen, Marktstraat.

M. A. J. Goedewaagen (1913), Utrecht, Schroeder v. d.

Kolkstraat 17. Dr. J. W. C. Goethart (1886), Leiden, Witte Singel 39.

E. J. M. de Haas , S. J. ( 1 890), Amsterdam, Hobbemakade 5 1 . Dr. A. L. Hagedoorn (1912), Bussum, Spiegellaan 1. Mej. F. M. J. A. Haije (1915), Amsterdam, Heeren- gracht 590.

Dr. C J. J. van Hall (1905). Buitenzorg, Java.

Dr. H. Hallier (1911), Leiden, Maria Gondastraat 37.

Mevr. C. H. van Harreveld Lako ( 1907), Pasoeroean, Java.

Dr. Ph. van Harreveld (1904), Pasoeroean, Java.

J. Heimans (1912), Amsterdam, Plantage Muidergr. 123.

Dr. H. W. Hensius (1891), Amsterdam, P. C. Hooftstr. 144.

J. Th. Henrard (1912), Den Haag, Koningin Emmakade 168.

Dr. M. Hesselink (1875), 'sGravenhage, Bezuidenhout 403.

H. Heukels (1899), Amsterdam, Weesperzijde 81.

Mej. J. Hingst (1904), Rijswijk (Z.H.), Huis te Lande,

Vredenburgweg. Dr. J. A. Honing (1907), Medan, Sumatra. H. R. Hoogenraad il903), Deventer, Kr. Kerkstraat 46. C. J. van der Horst (1912), Hilversum, Stationsstraat 2. Dr. F. W. T. Hunger 1895), Amsterdam, van Eeghenstr. 52. Dr. J. E. W. Ihle (1914), Utrecht, Dillenburgstraat 13.

F. K. van Iterson ( 1 903), 's Gravenhage, Hugo de Grootstr. 34. Dr. G. van Iterson Jnr. (1909), Delft, Spoorsingel 74. H. C Jacobsen (1913), Delft.

Dr. J. M. Janse (1910), Leiden, Witte Singel 76.

P. Jansen (1902), Amsterdam, Frans van Mierisstr. 128.

H. H. Janssonius (1904), Groningen, Jozef Israëlsstr. 89.

Dr. Hj. Jensen (1912), Klaten, Java.

Dr. J. Jeswiet (1907), Pasoeroean, Java.

Dr. A. W. K. de Jong (1912), Buitenzorg, Java.

Dr. W. J. Jongmans (1900), Leiden, Rijn- en Schiekade 78.

Dr. Z. Kamerling (1912), Wageningen, Bergweg 301.

J. R. Katz (1912), Amsterdam, Weteringschans 223.

Dr. M. G. J. Kerbosch (1912), Tjinjiroean, Bandoeng, Java.

A. W. Kloos Jzn. (1912), Dordrecht, Javastraat 28rood.

Dr. A. J. Kluyver (1911), Delft, Laan van Overvest 52.

Dr. J. C. Koningsberger (1892), Buitenzorg, Java.

H. N. Kooiman (1914), Utrecht, Bleijenburgkade 1 , (vac.

Rotterdam, Bergsche Laan 172a). J. H. Kruimel (1909), Amsterdam, Amstel 254. P. Kruizinga (1910), Eenrum. H. W. Kuhn (1910), Naarden. Dr. J. Kuijper (1905), Pasoeroean, Java. Dr. K. Kuiper Jr. (1909), Zaandam, Wilhelminastraat 9a. Mej. M. J. Kuiper (1913), Amsterdam, Ie Helmersstr. 106. D. Lako (1878), Zwolle.

H. J. Lam (1913), Utrecht, Predikheerenstraat 2bis. P. van Leersum (1912), Bandoeng, Java. H. A. A. van der Lek (1914), Renkum. Mej. A. D. Lens (1913), Utrecht, Biltstraat lAbis. Mej. J. Lieftinck (1907), Apeldoorn.

Mej. G. M. de Lint (1914), Amsterdam, Keizersgracht 798. Mevr. A. Lottgering (1914), Utrecht, Koningslaan 5.

(vac. Oldenzaal). Dr. H. J. Lovink (1909), Buitenzorg, Java. C. J. van der Meer Mohr (1913), Den Haag, Valerius-

straat 39. A. Mellink (1914), Haarlem, Schouwtjeslaan 92. P. J. A. J. Meulemeester (1903), Zwolle, Diezerstraat 10. Mej. R. G. van der Meulen (1912), Groningen, Jozef

Israëlsstraat 61.

Dr. J. S. MeulenhofF (1914), Zwolle, Diezerstraat.

H. C. Milius (1914), Zeist, Broederplein 19.

Dr. G. A. F. MolengraafF (1881), Delft, Voorstraat 60.

Dr. J. W. Moll (1877), Groningen, Nieuwe Kijk-in-'t Jat- straat 84.

Mevr. Dr. M. Nieuwenhuis^ von Uexkiill Giildenband (1904), Leiden, Jan van Goyenkade 44.

G. J. van Oordt (1913), Utrecht, Kromme Nieuwe Gracht 1. (vac. Middelburg, Koepoortstraat 23).

Dr, F. van Oostrom Meyjes (1912), Hengelo (O.), Tuin- dorp, Lansinkweg 29.

Mevr. M. C, van Oyen— Goethals (1912), Haarlem.

Mej. D. J. Peck (1912), Bussum, Villa Varenne.

Dr. N. R. Pekelharing (1904), Soekaboemi, Java, Onder- neming Tjimenteng.

Dr. A. J. van Pesch Jr. (1909), Amsterdam, Joh. Ver- hulststraat 156.

Dr. G. Postma (1900), Deventer.

Dr. G. Postma Czn. (1905), Scheveningen , Van Slinge- landstraat 156.

Dr. J. J. Prins (1904), Rotterdam, Voorschoterlaan 91.

Dr. H. C. Prinsen Geerligs (1912), Amsterdam, Wanning- straat 17.

Dr. A. Pulle (1904), Utrecht, Willem Barentzstraat 83.

Dr. H. M. Quanjer (1904), Wageningen, Lawicksche Allee.

Jhr. Dr. L. H. Quarles van UfFord (1910). Utrecht, Malie- baan 89.

Dr. A. Rant (1904), Tjinjiroean, Bandoeng, Java.

Dr. E. Reinders (1910), den Haag, Willemstraat 40.

Dr. J. F. Reitsma (1913), Rotterdam, Bergweg 113.

H. W. Renkema (1912). Utrecht, Weerdsingel O.Z. 93.

Dr. H> M. D. van Riemsdijk (1890), Watergraafsmeer, Breede weg 8.

Mej. H. C. C. la Rivière (1911), Leiden, Witte Singel 81.

Dr. P. van Romburgh (1912), Utrecht, Catharijnesingel 46.

Dr. A. A. L. Rutgers (1909), Buitenzorg, Java.

F. L. Rutgers Jr. (1912), Amsterdam, Keizersgracht 192.

Mevr. Dr. C. J. Rutten— Pekelharing (1904), Laan van

der Wijck, Buitenzorg, Java. Mej. A. Sabron (1914), Utrecht, Nassaustraat 6a. H. C. vandeSande Bakhuyzen (1912), Utrecht, Burgstraat 56. H. H. Sanders (1896), Kampen.

Dr. G. Schenk (1909), Utrecht, Frans Halsstraat 12. A. M. Schepman (1912), Amsterdam, De Clercqstraat lOO". W. W. Schipper (1893). Winschoten. Dr. J. C. Schoute (1904), Bussum, Oude 's Gravelandsche

weg 2. Dr. A. R. Schouten (1906), Meester-Cornelis , Java. Dr. S. L. Schouten (1906), Utrecht, Lange Nieuwstr. 52a. Mej. A. Schreuder (1913), Amsterdam, Nassaukade 106. J. H. Schuurmans Stekhoven Jr. (1914), Utrecht, Willem

Barentzstraat 19. P. J. M. Schuyt (1899), Wamel.

M. W. Senstius (1909), Malang, Java, Proefstation. J. van Ser vellen (1914), Haarlem, Tetterodestraat 46zw. Dr. H. E. Th. van Sillevoldt (1900), Leiden. Kaiserstr. 53. Dr. M. J. Sirks (1911), Haarlem, Schouwtjesplein 13. Jan G. SlofF (1915), Rotterdam, Jacob Catsstraat 52a. E. van Slogteren (1912), Groningen. Parklaan 21. D. F. van Slooten (1913), Utrecht, Corn. Houtmanstraat 1. Mej. C. P. Sluiter (1906). Amsterdam, Jac. Obrechtstraat 76. Dr. J. J. Smith (1903). Buitenzorg. Java. N. L. Söhngen (1911), Delft, Oude Delft 161. M. Spoon (1910), Utrecht, Zadelstraat I9bis. Dr. A. Sprecher (1912), Djember, Java. C. Spruit (1914), Utrecht, Witte Vrouwenstraat 26, (vac.

Vlissingen, Badhuisweg 119). Dr. G. Stahel (1914), Paramaribo, Suriname. M. C. E. Stakman (1912), Utrecht, Fred. Hendrikstraat 10. J. E. van der Stok (1910), Buitenzorg, Java.

10

Dr. Th. J. Stomps (1906), Amsterdam, Weesperzijde 29.

Dr. G. J. Stracke (1904), Rotterdam, Stationsweg 4a.

Dr. B. Sypkens (1904), Sneek, Westersingel 64.

Mej. E. Talma (1909), Utrecht, Nieuwe Gracht 45.

Mej. Dr. Tine Tammes (1904), Groningen, Heeresingel 34a.

Jac. P. Thijsse (1899), Bloemendaal, Binnenduin.

Dr. K. Tjebbes (1905), Hilleshögs Nygard pr. Landskrona

(Zweden). F. A. des Tombe (1905), Rotterdam, van Oldenbarne-

veldstraat 61b. Dr. }. Valckenier Suringar (1893), Wageningen, Arnhemsche

Straatweg. Dr. Th. Valeton Sr. (1889), Leiden, Oegstgeesterweg 21. Dr. Th. Valeton Jr. (1906), Buitenzorg, Java. L. J. van der Veen (1880), Zwolle, Luttekestraat. Dr. Ed. Verschaffelt (1893), Amsterdam, Oosterpark 58. F. M. C. Versteegh (1905), Nijmegen, Canisius College,

Berg- en Dalsche weg. D. de Visser Smits (1903), Weltevreden, Java, Prins

Hendr. school. B. P. van der Voo (1902), Arcueil (Seine), Rue du com- mandant Marchand 107. Mej. C. M. Voormolen (1912), Utrecht; Achter den Dom 16. Mej. E. de Vries (1911), Amsterdam, Plantage Parklaan 9. Dr. Hugo de Vries (1907), Amsterdam, Plantage Parklaan 9. Mevr. M. de Vries^ de Vries (1894), den Haag, Laan

V. Meerdervoort 45. Mej. M. S. de Vries (1907), Utrecht. Mahesingel 32. Dr. Otto de Vries (1912), Klaten, Java. Dr. L. Vuyck (1889), Diepenveen, Park Braband. W. H. Wachter (1902), Rotterdam, De Vliegerstr. 12b. Dr. J. H. Wakker (1885), 's Hertogenbosch. Dr. H. I. Waterman (1913), Dordrecht, Dubbeldamsche

weg lOrood. Mevr. Dr. A. Weber—van Bosse (1885), Eerbeek (Gld.)

11

F. Weehuizen (1911), Weltevreden, Java.

Dr. Th. Weevers (1901), Amersfoort, Groote Bergstraat 9.

H. L. Welter (1913), Tjinjiroean, Bandoeng, Java.

Dr. F. A. F. C. Went (1887), Utrecht, Nieuwe Gracht 187.

Mej. Dr. Joh. Westerdijk (1904), Amsterdam, Roemer

Visscherstraat 1. F. A. C. de Wever (1911), Nuth (L.) Dr. H. P. Wijsman (1889), Huis ter Heide (Utr.). Bosch

en Duin, Heiduin. Mej. G. Wilbrink (1904), Cheribon, Java. J. F. Wilke (1904), Rotterdam, Diergaarde. C. A. van der Willigen (1910), Utrecht, Minrebroeder-

straat 8. Mej. J. S. A. Wisse (1913), Groningen, Mauritsstraat 15a,

(vacantie: Venlo, Noordbuitensingel 5.) Dr. C. van Wisselingh (1894), Groningen, H. W. Mes-

dagstraat 28. P. C. van der Wolk (1909), Middelburg. Heerestr, H. 148. Dr. Th. Wurth (1912). Malang, Java. Mej. L. Zernike (1915), Amsterdam, Jacob v. Campenstr. 27. Mej. E. Zeydel (1914), 's Gravenhage, Columbusstr. 126. Dr. H. H. Zeylstra Fzn. (1906), Deventer, Zwolsche

Weg 65. Dr. K. Zijlstra (1904), Wageningen, Bowlespark. C. van Zijp (1914) Malang, Java.

VERSLAG van den eersten secretaris over den toestand der Vereeniging op 1 Jan« 1915»

De vereeniging telde op 1 Januari 1915 221 gewone leden, tegen 218 gewone leden op 1 Januari van het vorige jaar. Door overlijden verloren we 2 leden, n.l. Dr. J. W. Commelin en E. Heiman s. 13 leden zegden hun lidmaatschap op, waaraan ten deele de tijds- omstandigheden niet vreemd zijn. Gelukkig werd dit ver- lies eenigszins gecompenseerd door het toetreden van 18 nieuwe leden.

De lijst van de correspondeerende leden onderging in 1914 geen verandering. Van de buitengewone leden overleed de Heer C. W. R. Schol ten Jr. te Amsterdam in Januari. De voorzitter wijdde in de vergadering van 31 Jan. eenige woorden aan zijn nagedachtenis.

In het bestuur kwam een verandering door het aftreden van den voorzitter. Prof. F. A. F. C. Went; in zijn plaats kozen de leden Dr. J. C. S c h o u t e te Bussum.

Er hadden in 1914 drie ledenvergaderingen plaats, een te Utrecht op 31 Jan., een te Haarlem op 6 Juni, en een te Amsterdam op 27 November.

Het in het vorige jaarverslag vermelde overleg met de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten omtrent het behoud van het Wisselsche Veen bij Epe voerde helaas niet tot een resultaat. De tijdsomstandigheden maakten voorloopig aan nieuwe plannen in die richting een einde.

Er werd slechts één voorjaarsexcursie gehouden (op 7 Juni). De gewone zomerexcursie had wegens het ge- stoorde verkeer in Augustus niet plaats.

UTRECHT, 27 Febr. 1915.

De 1ste Secretaris, A. PULLE.

VERSLAGEN DER PERMANENTE COMMISSIES.

Verslag der Commissie van Redactie.

In het jaar 1914 werd weder, volgens de Statuten, een deel van het Nederlandsch Kruidkundig Archief uitge- geven. Dit bevatte, behalve de gewone, op den staat der Vereeniging betrekking hebbende mededeehngen , de volgende verhandelingen : P. Jansen en W. H. W ach- ter, Floristische Aanteekeningen, VI, Koeleria; VII, Rumex; VIII , Hordeum ; verder H. H e u k e 1 s , Voor Nederland nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten en eindelijk H. R. Hoogenraad, Drosera obouata M. et K.

Van het Recueil des Travaux Botaniques Néerlandais verschenen de drie eerste afleveringen van Dl. XI, terwijl de vierde zoo goed als gereed kwam. Dat niet het ge- heele deel gereed kon komen, is daaraan toe te schrijven, dat, gelijk in het vorige verslag werd vermeld, het drukken in andere handen overging, hetgeen uit den aard der zaak eenige vertraging ten gevolge had.

Ook dit jaar mocht de redactie veel medewerking van de leden ontvangen, die belangrijke verhandeUngen voor het tijdschrift afstonden.

Door de firma Gustav Fischer te Jena werd het tijdschrift geregeld op eenige harer periodieken geannon- ceerd. De volgens het contract bepaalde afrekening, gewoonlijk in October vallende, had dit jaar niet plaats, waarschijnlijk in verband met de tijdsomstandigheden.

14

De Commissie maakt van deze gelegenheid gebruik, om de leden, die bereid zijn, hunne wetenschappelijke ver- handelingen in het Recueil te publiceeren, op het hart te drukken, vooral zeer duidelijk leesbare copie te leveren. In dit opzicht worden af en toe moeielijkheden onder- vonden , die geheel onnoodige eischen stellen aan de energie van schrijver, drukker en redactie. Copie met de schrijf- machine geschreven verdient in elk opzicht de voorkeur. In de samenstelling der Commissie kwam dit jaar geene verandering.

Namens de Commissie: F. A. F. C. WENT,

Voorzitter. J. W. MOLL, Secretaris.

Verslag van de Commissie voor het Floristisch Onder* zoek van Nederland over het jaar 1914,

Door verschillende omstandigheden kan het verslag van de commissie dit jaar belangrijk korter zijn dan in de vorige jaren.

Er stonden voor het jaar 1914 twee excursies op het programma, n.l. de gewone zomerexcursie die in begin Augustus in de omstreken van Doetinchem gehouden zou worden en als nieuwigheid een voorjaarsexcursie, ver- bonden aan een ledenvergadering. Deze laatste had plaats op Zaterdagavond den 6den Juni te Haarlem. Toen de deelnemers aan de excursie zich den volgenden ochtend aan het station Lisse verzamelden, bleek het weer buiten- gewoon slecht te zijn. Onder een voortdurend neerval- lenden regen wandelden de 1 1 deelnemers (7 leden en 4 introduces) van het station Lisse over de Ruigenhoek naar

15

Noordwijkerhout en Piet Gijzenbrug. Van de onderzochte terreinen zijn te noemen:

1°: Binnenduinen met gewone planten als Teucrium Scovodonium , Pteridium aquüinum , Sarothamnus vulgaris.

2": Middenduinen met de gewone planten als Echium enz. en bovendien Erythraea Centaurium, Melan- dryum album en rubrum en de vermoedelijke bastaard van deze 2, Silene conica, veel witte E rodium cicutarium , Pastinaca sativa en een variëteit van Oenothera biennis.

3°: Weilanden der middenduinen met Gen- tiana cruciata , Orchis Morio enz.

4": Een vochtige duinpan bij Ruigenhoek (zeker de eenige overgeblevene tusschen Scheveningen en Wijk aan Zee), met Orchis latifolia, mascula, incarnata, Listera ovata, Ophioglossum vulgare, witte, blauwe en rose Ajuga reptans, Carex praecox, trinervis, pulicaris, vulgaris in verschillende vormen, Schoenus nigricans etc.

5*^: Langs de wegen van de Noordwijker- h o u t veel Salix purpurea en Scrophularia Neesii.

6°: Ruigten met Asperugo procumbens, Vicia an- gustifolia , lathyroides.

T^: S 1 o o t e n langs de weilanden der middenduinen en langs de wegen met de gewone planten als Butomus, Hottonia, Oenanihe fistulosa en O. Phellandrium.

Bovendien werden nog waargenomen Carex arenaria, Carex paniculata, Carex paniculata var. simplex, Carex Goodenoughii, Carex Goodenoughii silvatica, Carex caryophyllacea, Carex hornschuchiana , Asparagus pros- tratus, Corydalis claviculata, Myosotis intermedia, Myo- sotis versicolor.

Voor de excursie naar de omstreken van Doetinchem hadden zich in het laatst van Juli een aantal leden aan- gemeld. De onrustige tijden en het gestoorde spoorweg- verkeer deden de commissie besluiten de excursie tot een volgend jaar uit te stellen, welk besluit wel de volle in-

16

stemming zal gehad hebben van hen, die zich reeds opge- geven hadden als deelnemers.

Een vergadering van de commissie had daardoor in het afgeloopen jaar niet plaats en evenmin kon er een leden- vergadering voor floristen gehouden worden.

De commissie had den 21 Juli het overlijden te betreuren van haar medelid E. H e i m a n s. In zijn plaats werd in de Novembervergadering de Heer P. Jansen gekozen.

De Secretaris der Commissie: A. PULLE.

Verslag van de Commissie voor de Bibliotheek en het Herbarium over het jaar 1914.

De Commissie voor de Bibliotheek en het Herbarium heeft zich in den persoon van haar voorzitter er van overtuigd, dat de werkzaamheden van het vorige jaar in 1914 in hoofdzaak op dezelfde wijze door den conservator vervolgd werden. De vorming van het Modelherbarium werd voortgezet van af de Geraniaceae tot en met de Umbelli ferae. Bij het doorzien van het Vindplaatsen- herbarium was er gelegenheid hier en daar aanteekeningen te maken. Naar aanleiding daarvan volgen hier eenige nummers , waarvan nadere controle of studie wel gewenscht was. Hoewel dit jaar naar aanleiding van de vorige opgave geen vraag inkwam, is het toch mogelijk, dat dezen of genen onder de leden zich later eens met de nadere studie willen bezig houden.

Geranium rotundifolium L.

Erodium Cicutarium en de var. pimpinellifolia nader vergelijken.

Erodium malacoides. De planten uit Apeldoorn zijn anders dan die van Clingendaal.

Tdfolium procumbens L. en Tr. minius R e 1 h a n ; bij verschillende exemplaren werd de naam-verwisseling reeds verbeterd; maar verdere revisie is niet overbodig.

Trifolium hybridum L. en Tr. hybridum ,6 elegans. Vergelijken en controleeren.

Lotus corniculatus L. , waaronder verscheidene exem- plaren van Lotus tenuifoUus L. liggen.

Ornithopus compressus L.; het eenige exemplaar is O. sativus. Een echt exemplaar gewenscht.

Nederl. Kruidk. Archief. 1914. 2

18

Vicia villosa Roth. Controleeren, verschillende exem- plaren zijn wellicht V. Cracca L.

Vicia angustifolia R o t h. Controleeren en vergelijken met V. sativa en V. angustifolia ,5 Bobarti.

Lathyrus vernus Bernh. Wellicht „bij Nijmegen" op te sporen ; daar deze planten , door de Beyer gevonden , inderdaad in het Herbarium liggen.

Prunus fruticosa, insititia en domestica nader onder- zoeken.

Het geslacht Rosa, en vooral ook Callitriche, verder te onderzoeken.

Oenanthe peucedanifolia vergelijken met Oe. pimpinel- loïdes.

Nadat het belangrijkste werk van de Bibliotheek thans afgeloopen is, wordt nu een aanvang gemaakt met het opplakken van alle losHggende planten en etiketten van het Vindplaatsenherbarium, waarvan het aantal nog zeer groot is. Bovendien bestaat het plan om de planten allen op te bergen in eenvoudige doozen. Het groote geheel zal daardoor zeer veel winnen, omdat het bewerken en opzoeken van de planten veel lichter gaat, de planten beter beschermd liggen en het geheel oogelijker wordt.

In den loop van dit jaar kwam de catalogus van de Bibliotheek in kaartsysteem geheel af. Het drukken van den catalogus voor de leden werd door het Bestuur met het oog op de financiën en de tijdsomstandigheden voor- loopig nog wat uitgesteld. Ook moesten de correspon- denties, die de conservator wilde voeren tot aanvulling der hiaten in de belangrijkste buitenlandsche tijdschriften tot na den oorlog achterwege blijven. Voor de Biblio- theek bhjft het te betreuren, dat de finantieele omstandig- heden der Vereeniging niet toelaten de noodige moderne werken en geschriften aan te schaffen en de talrijke losse tijdschrift-reeksen te laten inbinden.

19

Van het lecnen van planten en boeken werd evenveel gebruik gemaakt als het vorige jaar. Het is te hopen, dat dit meer zal toenemen als de catalogus onder het bereik der leden is en later de verzameling in een nog gunstiger omgeving zal zijn ondergebracht.

De in het begin van 1914 ontvangen planten werden reeds vermeld in het vorig verslag. In de bijlage vindt men een lijst van plantensoorten, waarvan een paar exem- plaren voor het Herbarium zeer gewenscht zouden zijn. De commissie hoopt, dat het ook langs dezen weg wellicht mogelijk zal zijn een deel van die leemten aan te vullen. Verder worden in de bijlage die boekwerken vermeld welke, buiten de gewone loopende tijdschriften, nog voor de Bibliotheek ontvangen zijn. Door ruiling werden als nieuwe tijdschriften nog verkregen: Het „Bulletin" en de „Mededeelingen van het Deli-proefstation voor Tabak" vanaf 1906, en „Annuaire du Conservatoire en du jardin botan. de Geneve", vanaf 1897.

De Commissie wil niet nalaten nog eens op te wekken tot samenwerking, opdat zoowel de Bibliotheek als het Herbarium door bijdragen of schenkingen van de zijde der leden een zooveel mogelijk volledig centrum voor de studie van de Nederlandsche Flora kan blijven. Deze opwekking is te meer noodig, daar de geldmiddelen den rechtstreekschen aanschaf niet toelaten. De verzamelingen verkeeren in een overgangsperiode en het is onze hoop, dat de betere omstandigheden, die waarschijnlijk over enkele jaren bereikt zullen worden , dan mee zullen werken om een ruimer gebruik er van te maken. In deze jaren moet het werk van den conservator wel beperkt blijven tot de zorg voor de verzamelingen met het oog op den overgang naar het Koloniaal Instituut. Niettemin vestigen commissie en convervator er nogmaals de aandacht op, dat planten of boeken voor studie thuis gezonden kunnen worden, en dat ook te Haarlem zelf ruimte is om bij het

2*

20

Herbarium zelf iets te bestudeeren. Daarbij mag er ook wel aan herinnerd worden, dat het bewerken of raad- plegen van de Cryptogamen-Herbaria zeer aanbevolen wordt.

J. C. SCHOUTE. Voorzitter.

H. R. HOOGENRAAD. Secretaris.

BIJLAGEN.

I. Desiderata voor het Herbarium der Nederlandsche Botanische Vereeniging.

Malcolmia africana R, B r.

Viola mirabilis L.

Malva parviflora L.

Geranium nodosum L.

Erodium malacoides W.

Cytisus sagittalis K o c h.

Trifolium supinum Savi.

Tetragonobolus siliquosus R o t h.

Ornithopus compressus L,

Vicia tenuifolia R o t h.

Vicia hybrida L.

Prunus domestica L.

Prunus Persica Z u c c.

Aruncus silvester K o s t e 1.

Spiraea tomentosa L.

Fragaria collina E h r h.

Fr agar ia virginiana.

Rosa agrestis Savi = R. canina o, sepium Koch.

Rosa dumetorum T h u i 1 1.

Cydonia vulgaris Pers.

Clarkia pulchella P u r s h.

Philadelphus coronarius L.

Cucumis sativus L.

Montia lamprosperma Cham.

Herniaria ciliata B a b.

22

Sedum elegans Lej. Falcaria vulgaris B e r n h. Ammi maius L. Oenanthe peucedanifolia Poll.

II. Ontvangen boekwerken buiten de geregeld ontvangen tijdschriften.

K. Rördam. Undersögelse af nogle graessers og Klöver- arters Kemiske sammensaetning. Kjöbenhavn 1913. (Mém. de l'Acad. R. des Sc. et des Lettres de Dane- mark.)

K o o r d e r s-S chumacher, Frau A., Voortzetting van „Systematisches Verzeichnis etc."

A. de W ever. Lijst van wildgroeiende en eenige ge- kweekte planten in Z. -Limburg ; overdrukken uit Jaarb. 1913 en 1914 v. h. Nat. Hist. Genootschap in Limburg.

„De Utrecht", Levensverzekering-Mij. Catalogus der Bibliotheek v. d. Houtvesterij te Hilvarenbeek.

F. K. V. S t e r s o n. Bloemen in en om 's Gravenhage. Uitgave Ned. Nat. Hist. Ver. Afd. 's Gravenhage.

Handelsschool te Rotterdam. Gedenkschrift ter her- innering aan de opening der Nederlandsche Handels- hoogeschool.

H. R. Hoogenraad. Drosera obovata M. et K.

I. Boldingh. The Flora of Curasao, Aruba and Bo- naire. (Van het Provinc. Utr. Genootschap.)

Als uitgaven van het Koloniaal Instituut werden ontvangen.

I. Boldingh. Flora v. d. Nederl. W.-Indische eilanden.

J. A. L o e b e r. Het Bladwerk en zijn versiering in Nederl.-Indië.

J. A. L o eb er. Textiele versieringen in Nederl.-Indië.

V. Dongen. Beknopt overzicht der meest gebruikte Ge- neesmiddelen in Ned. O.-Indië.

23

Verslag van het Curatorium van het Kok Ankersmit-fonds over het jaar 1914.

Ter voldoening aan Art. 25 der Statuten brengt het curatorium van het Kok Ankersmit-fonds U het volgende verslag uit over het jaar 1914.

In Januari overleed het lid van het curatorium de heer C. W. R. S c h o 1 1 e n ; in de vacature werd voorzien door de benoeming van Jhr. Dr. L. C. Q u a rl e s van Ufford op den 31 Jan. 1914.

Vergaderingen hadden niet plaats, de loopende zaken konden schriftelijk worden behandeld.

Het Curatorium van het Kok Ankersmit- fonds ,

J. W. C. GOETHART, Voorzitter. H. P. WIJSMAN, 5ecrefans.

Commissie voor het Botanisch Station*

Bij de redactie kwam geen verslag in. Het Station werd bij besluit van de vergadering van 25 October 1913 tijdelijk opgeheven.

REKENING EN VERANTWOORDING VAN DEN PENNINGMEESTER 1914.

De hierbij gevoegde Balans heeft dit jaar niet de waarde van andere jaren, daar er op 1 Januari slechts te be- schikken was over de onderpandkoersen , die slechts een fictieve waarde der kapitalen geven. De uitkomsten dat

24

't Kok Ankersmit-fonds een winst door koersverschil heeft van ƒ30, 't Brumundfonds een verlies van f330 zijn m. i. dus te geflatteerd. Onafhankelijk hiervan is, dat de inkomsten van het Kok Ankersmit-fonds de uitgaven met ± ƒ 1 60 overtreffen , dat daarentegen bij het Brumund Fonds het omgekeerde het geval was; door 't niet uitbe- talen van de coupons Nat. Railw. Mexico bleven de inkomsten ± ƒ 65 beneden de uitgaven. Wat het vrije fonds betreft: het totaal der inkomsten f 1750 aan contributies en ƒ 140 aan rente bleef f 50 boven dat der diverse uitgaven. Ten deele was dit te danken aan de bijzondere zuinig- heid, die in het tweede halfjaar betracht werd, ten deele aan de mindere uitgaven voor het Recueil. De uitgaven voor het Kruidkundig Archief waren grooter, daar de omvang hiervan door meer floristische bijdragen steeg.

De zuinigheid was in 't bijzonder noodzakelijk door het gebrek aan kasgeld, toen de bedragen der Nederl. Post- spaarbankboekjes slechts met veel moeite en die der Staats- schuldboekjes in 't geheel niet te realiseeren waren. Wat dit laatste betreft is de toestand nog onveranderd, zoodat de bijdrage van ƒ600 van het Korthalsfonds voor de catalogus der Bibliotheek ontvangen, tot de inning der contributie over 1915, aan het gebrek aan kasgeld moest tegemoet komen. Dit bedrag is daarom afzonderlijk ge- boekt op de Winst- en Verhesrekening ; zoodoende lijkt 't Vrije fonds ƒ600 grooter dan het vorige jaar.

De Penningmeester , Th. WEEVERS.

25

BALANS VAN 31 DECEMBER 1914. Bezittingen. Januari 1915.

Kok Anketsmit Fonds ... f 28067.22-

Kas en Spaarbankboekje . . f 830.27^ Hypotheek P. Vermeyden Azn. 20000. Eff. 1 Oblig. Rentel. L. Oisterwijk

Ver. Natuurmonum. f 1000 1000.— 1 Oblig. H. IJ. S. M. 4 Vo f 1000 a 98 7o . . . , 980.-

1 Obl. Centr. Sp. 3 7o /'250

a ƒ 80 ö/o » 200.-

2 Oblig. Brazil. Fund. 5 7,

ƒ 480 a ƒ 99 7o 475.20

1 Aandeel Amst. Bank ƒ200

a 178 7o 356.-

1 Oblig. 100 ê China Goud

f 1200 a 91 7o . ... 1092.— 1 Oblig. 500 frs. Rusland ^ 7o

f 250 a 91 7o , 227,50

1 Oblig. 4 7n Gem. Rotterd.

ƒ 1000 a 97 7o 970.-

1 Pandbrief 4 7o Rott. Hyp.

Bank /" 1000 a 98 7o .. 980.- ƒ 1250 Staatsschuldboekje a

a 76^ 7o 956.25

Btumundfonds f 26536.

1 Oblig. Ie Ned. Scheepsverb.

f 5000 a 95 7o . . . ... 4750.-

5 Pandbr. Westl. Hyp. Bank

4 «^0 f 5000 a 92 7o .. 4600.- 5 Oblig. Gem. Amsterdam 4 ^' o

f 4000 a 97 "/o , 3880.-

Transport

f 54603.22=

26

Transport . . f 54603,22^ EfF. 4 Oblig. 100 £ Goud Hon- garije 4 7o f 4800 a 78 7o ƒ 3744—

2 Oblig. 100 £ China Goud

4i 7o f 2400 a 91 7o . » 2184.-

2 Oblig. ƒ 250 Ned. Centr.

Sp. 3 7o ƒ 500 a 80 7o » 400.--

1 Oblig. H. IJ. S. M. 4 7o f 1000 a 98 7o . . . » 980.—

1 Pandbr. ^ 7o Alg. Mij. tot beleening te Middelburg f 1000 a 95 7o . . . . 950.-

1 Pandbr. 5 7o Ned. Transatl.

Hyp. Bk. f 1000 a 99 7o » 990.-

2 Oblig. 4i 7o 100 £ New YorkTeleph. /■2400a977o » 2328.-

1 Oblig. 4i 7o 1000 S Nat.

Railw. Mexico ƒ2500 a 647o 1600.— 1 Oblig. 2i7o ƒ200 Ned.

W. Schuld f 200 a 65 7o » 130.-

Vrije Fonds ....... ƒ 3159.71

Kas en Spaarbankboekje . . . 434.63^ ƒ3000 Staatsschuldboekje a 76i7o » 2295.— Div. debiteuren voor overdrukken 72.20 Div. debiteuren v. onbet. contrib. 43.50 Vord, op Min. Binn. Zaken voor

Recueil en Archief . . . , 193.05 Invorderbare rente Staatsschuld en

Spaarbankboekje 110.

Herbarium en Bibliotheek P. M. Vordering op Kas Conservator

Haarlem 11.32^

Totaal . . ƒ 57762.93^

27

Schulden.

Vordering de Waal Groningen ' f 589.85

Kas en Spaarb. b. Brumund Fonds

Nadeelig saldo 22.13

Kapitaal Ned. Bot. Vereeniging 57150.95^

Kok Ankersmit Fonds . . . ƒ 28067.22^

Brumund Fonds 26513.87

Vrije Fonds 2569.86

Totaal . . ƒ 57762.93^

o in

1

o in

l

On

O

o in

O

o

^ ^ ^ t^ vO

in

<N

in

l-H

>

H co

co

> O

CO 6^

>

Ui W

^4^^

c

<

o

-13

c o

3 05

-I-J CC

U

-73

C O

aj

O

3 w

g «u -w ü;

d «-' o :=r CQ > U CQ

c

O)

>

co

JU

>

o

-o

l

C

3

C

> t::

co J3

. >

.2 % co

CL»

-o

03

c J»i

"O

o S ^ CQ

-o

c

t o

O 4J

CQ Di

G

>

CO

05 -

3 O

>

>D

Q

c

'S

(U

-o

co

Ui

Cl) >

C

<u

to co

"E-S

Ui

CO C

O 6J

(U -J-I

_o CQ

s

3

Ui

m

C

u

a

<LI

a

d:

co

J3

c;

Cl

co

-<j

> CO 05

CO co

s

-r3

J>

J

-O

c

t

3

03

>

o

13

lo

C/D

voinMDi ^ocnt^o^i C300 1

TT <N -^ l^ ^ ^ '^ ^ "^ ^ L t>^ ro l^

Tt^(N^c5 -^öaNoToNTrin d\ -r^ (S

»-icn-^m vooot^ (Nm^^ oomo

in in

-O c o

3

^ -2

"^ . co

"c '^

co co ^-^

"-1 -O

'^ rS -??

w O

O K^ co

^ > lo

. O - bei

05 CO Ui

r 'O

o

"co C/D

CQ

Begrooting 1915,

INKOMSTEN.

Rente Kok Anker sm it- Fonds ƒ1120

Brumund- - 1130

Vrije , ^50

Contributies - 1600

Bijdrage Korthal s- Fonds - 600

Restant subsidie Vrije Fonds voor Herbarium . - 100

ƒ4700

UITGAVEN.

Subsidie Kok Ankersmi t-Fonds voor salaris

conservator f 1000

Div. uitgaven Kok Ankersmi t-Fonds ... - 20

Bij te schrijven rente ... - 100

Lijfrente B r u m u n d-Fonds - 1200

Div. uitgaven - 30

Drukkosten Recueil - 900

Archief - 150

Porto's - 20

Vergaderingen, Reis- en Verblijfkosten .... - 70

Div. Onkosten - 150

Lidmaatschap Ver. Natuurmonumenten .... - 15

Uitgaven Herbarium en Bibliotheek - 1000

Onvoorziene uitgaven - 45

^ ƒ4700

30

Aan de ledenvergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging.

De ondergeteekenden, op de vergadering der Neder- landsche Botanische Vereeniging van 27 Februari 1.1. aan- gewezen om de bescheiden op de bewaargeving en het verdere kapitaal betrekking hebbende (Art. 43 der Statuten) en de rekening en verantwoording van den Penningmeester (art. 48 der Statuten) na te zien, hebben zich van die opdracht gekweten en hebben de eer daaromtrent het volgende te rapporteeren.

De bescheiden op de bewaargeving bij de Nederlandsche Bank en op het verdere kapitaal betrekking hebbende werden in goede orde bevonden en evenzoo waren op de rekening en verantwoording geen aanmerkingen te maken. Het geldelijk beheer van den Penningmeester maakt den indruk met zeer groote zorg te zijn geschied en dank zij de dubbele boekhouding is ook een overzicht van het geheel vrij spoedig te verkrijgen ; ook al zouden de ondergeteekenden zich niet in staat achten zelf zulk een boekhouding in elkaar te zetten, nu deze eenmaal in orde gemaakt is, kan men den staat der geldmiddelen toch tamelijk gemakkelijk beoordeelen. De zaak is van nature vrij ingewikkeld door de drie verschillende fondsen der Vereeniging en ook omdat de uitgaven van het eene jaar min of meer in het andere overloopen, speciaal wat de publicaties betreft. Dit jaar is er nog aan toe te voegen de moeilijkheid om een juist beeld van de grootte van deze fondsen te verkrijgen, nu er geen ofFicieele beursno- teering is; de Penningmeester wees hierop reeds in de vergadering van 27 Februari.

De ondergeteekenden hebben verder den indruk ge- kregen, dat het innen der contributies der Indfsche leden